Vites_penna

Vitesmodeller

Vitesmodeller är ett verktyg för att få leverantören att prioritera dig som kund. Det ses normalt sett inte som en intäktskälla, men behöver upplevas som ett verkligt hot för att fungera. Bara risken för vite innebär dock vanligtvis en motreaktion hos leverantören, hur stor beror på beloppet och sannolikheten. Följande motreaktioner är vanliga:

  1. Utgift för vite räknas in helt eller delvis i det offererade priset
  2. Krav på motprestation för att kunna utföra tjänsten, exempelvis beställningsprognoser eller access till system inom vissa tidsgränser.
  3. Man hittar sätt att minimera risken och/eller utgiften till nära noll. Det kan vara verkliga åtgärder som exempelvis lokalt buffertlager, men det kan också vara sätt att förändra förutsättningar som gör att vitesklausulen faller.
  4. Man ser inte att man kan vinna affären utan att ta stora risker och avstår därför från att offerera.

I det mogna samarbetet mellan parter som är viktiga för varandra strävar man efter att skapa effektmål. Det kan vara Kundnöjdhet, (minimalt med)Förlorade arbetstimmar eller Affärsvinst. Dessa mål kan förknippade med Bonus i olika former.

En väl beskriven Eskaleringsrutin där kunden själv får specificera Allvarlighetsnivå och en Samverkansmodell med givna kontaktvägar kan fånga upp merparten av de frågor som annars hade riskerat sluta i en vitesdiskussion.

Exempel på vitesmodell

Vitesmodell_ex

Allmänna villkor – Försening

”7.2 Försening avseende Effektiv leveransdag som beror på Ramavtalsleverantör eller något förhållande på Ramavtalsleverantörs sida berättigar Kund till vite. Kund och Ramavtalsleverantör kan överenskomma i Kontrakt om särskilda beräkningsgrunder för vite och/eller att även andra milstolpar än Effektiv leveransdag ska vara vitesgrundande. Om inte annat framgår av Kontrakt ska vite utgå med ett belopp motsvarande 2 % av Vitesgrundande belopp per påbörjad försenad vecka, med maximalt vite om 12 % av Vitesgrundande belopp. I det fall Kund lidit skada till följd av förseningen har Kund även rätt till skadestånd, inom de ansvarsbegränsningar som framgår av Kontrakt och med avräkning för erlagt vite. I det fall maximalt vite uppnåtts, maximalt vite kommer att uppnås eller förseningen annars är av väsentlig betydelse för Kund, har Kund rätt att skriftligen säga upp Kontrakt till omedelbart upphörande. Försening som varar i mer än sex kalenderveckor ska alltid anses vara av väsentlig betydelse för Kund. Sådan uppsägning avser, enligt Kunds val, Kontrakt i dess helhet eller den del av Kontrakt som hänför sig till förseningen.”

HW – Fel

”5.5 Om Kund och Ramavtalsleverantör i Kontrakt inte avtalat annat gäller att om Ramavtalsleverantör inte åtgärdar Fel inom avtalad tid i Servicenivåavtal ska Ramavtalsleverantör erlägga vite med ett belopp motsvarande 2 % av Vitesgrundande belopp per påbörjad Arbetsdag försening föreligger, med maximalt vite om 50 % av Vitesgrundande belopp. Vidare har Kund rätt till hävning i de fall som anges i punkt 7.2 i Allmänna villkor samt om Kund lidit skada till följd av förseningen har Kund även rätt till skadestånd, inom de ansvarsbegränsningar som framgår av Kontrakt och med avräkning för erlagt vite. I det fall maximalt vite uppnåtts har Kund rätt att skriftligen säga upp, enligt Kunds val, Kontrakt i dess helhet eller den del av Kontrakt som hänför sig till Servicenivåavtal.”

Kundunik tjänsteleverans – Bristande uppfyllelse

”3.3 Om Kund och Ramavtalsleverantör i Kontrakt inte avtalat annat gäller att vid bristande uppfyllelse enligt Servicenivåavtal ska Ramavtalsleverantör erlägga vite med ett belopp motsvarande 5 % av Vitesgrundande belopp per påbörjad timme, som är utöver maximalt avtalad icke tillgänglig tid, då Kundunik tjänsteleverans inte varit tillgänglig, med maximalt vite om 50 % av Vitesgrundande belopp. Vidare har Kund rätt till hävning i de fall som anges i punkt 7.2 i Allmänna villkor samt om Kund lidit skada till följd av bristande uppfyllelse har Kund även rätt till skadestånd, inom de ansvarsbegränsningar som framgår av Kontrakt och med avräkning för erlagt vite. I det fall maximalt vite uppnåtts har Kund rätt att skriftligen säga upp, enligt Kunds val, Kontrakt i dess helhet eller den del av Kontrakt som hänför sig till Servicenivåavtal.”

Förklaring av begreppet Vitesgrundande belopp

”Med Vitesgrundande belopp avses det belopp som ligger till grund för beräkning av vite för försening av Leverans enligt punkt 7.2 eller för beräkning av vite för bristande uppfyllelse av Servicenivåavtal. Vitesgrundande belopp utgör ett belopp motsvarande värdet av den del av Kontraktsföremål som är föremål för det aktuella Servicenivåavtalet, den aktuella förseningen, eller som till följd av förseningen inte kan tas i bruk på avsett sätt.”